KUB Name Service
Search…
⌃K

การใช้งาน KUB Name Service

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
การใช้งาน Wallet ส่วนตัวบน Bitkub Chain นั้น จะขึ้นต้นด้วย 0x และจะเป็นตัวเลขแอดเดรสที่มีขนาดความยาวที่ไม่สามารถอ่านออกหรือจดจำได้
โดยปกติเวลาที่ผู้ใช้งานบน Bitkub Chain นั้นต้องการจะส่งสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Address นึงไปยังอีก Address นึง จะต้องทำการกรอก Address ปลายทางให้ถูกต้องทั้ง 42 ตัวอักษรหรือตัวเลข หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเช่นกรอกผิดไป 1 ตัวอักษร จะทำให้ถูกส่งไปผิด Address และจะไม่สามารถเรียกเงินคืนกลับมายัง Address ต้นทางได้
หาก Address ปลายทางได้ใช้บริการของ Bitkub Name Service และทำการผูก Name Service ไว้กับ Address ของตนเองไว้เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ Name Service นั้นๆ แทนหมายเลข Address ได้ ช่วยลดข้อผิดพลาด และทำให้การใช้งานบน Bitkub Chain ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ยกตัวอย่าง "นาย A ต้องการส่ง KUB จำนวน 10 KUB ให้กับนาย B โดยที่ นาย B นั้นได้ใช้บริการของ KUB Name Service และทำการผูก Name Service ไว้กับ Adress ของตันเอง ทำให้นาย A นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หมายเลข Address เต็มๆที่มีจำนวน 42 ตัวอักษร สามารถใส่เป็นเพียงแค่ชื่อ หรือตัวอักษรสั้นๆ ตามที่นาย B นั้นได้จดทะเบียนเอาไว้"
บนโลก Crypto นั้นการโอนเงินผิด Address อาจทำให้สูญเสียทรัพย์ส์ดิจิทัลได้