KUB Name Service
Search…
⌃K

จุดประสงค์ของ KUB Name Service

โครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งสำคัญ
KNS เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้ใช้งานบน Bitkub Chain ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ Address ที่มีความยาวมากกว่า 42 ตัวอักษร ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง Wallet ด้วยกันบน Bitkub Chain
KUB Name Service นั้นทำให้ให้ผู้ใช้งานบน Bitkub Chain สามารถใช้งาน ได้สะดวกยิ่งขึ้น